30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Wednesday, 03 czerwca 2020

Okres zwykły, Mk 12,18–27 
św. Karol Lwanga

Przystępując do modlitwy, poproś o światło Ducha Świętego. To dzięki Niemu Ewangelia jest wciąż żywa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12,18–27 
Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę”. Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba»? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wystawiony jest na kolejną próbę. Po pytaniach faryzeuszy teraz saduceusze chcą – jak to się mówi – „znaleźć haka” na Jezusa i podważyć Jego nauczanie. Odwołują się do praw przekazanych przez Mojżesza. Podchodzą do ich rozumienia w sposób bardzo przyziemny, według ludzkiej logiki. W jaki sposób szukasz odpowiedzi na trudne pytania związane z wiarą i nauką Kościoła? 

Saduceusze pytają o to, co będzie po zmartwychwstaniu. Kładą w tym pytaniu nacisk na to, co znają z tego świata. Zmartwychwstanie wyobrażają sobie jako powrót do życia ziemskiego, jego przedłużenie w podobnej formie. W jaki sposób ty podchodzisz do nieba oraz wizji zmartwychwstania? 

Odpowiedź Jezusa nie wyjaśnia wszystkiego, ale podkreśla to, co najważniejsze. Mówi On, że po zmartwychwstaniu człowiek będzie inny niż teraz. Po śmierci i zmartwychwstaniu człowiek pozna Boga jeszcze lepiej i pełniej. Będzie wtedy myślał innymi kategoriami. Nie przeniesie na życie wieczne ziemskich instytucji i struktur. Jezus nie opisuje rzeczywistości nieba, ale podkreśla to, co najważniejsze, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Jak reaguję na te słowa?

Na koniec modlitwy podziękuj za swoją wiarę w życie wieczne, które nie jest tylko przedłużeniem obecnego życia, ale rzeczywistością znacznie bogatszą. 

Chwała Ojcu…