Spotykamy dziś Jezusa w synagodze, gdzie udał się w dzień szabatu, tak jak  czynili to pobożni Żydzi. Wyobraź sobie siebie na Mszy świętej w kościele, do którego zwykle chodzisz. Wyobraź sobie moment liturgii Słowa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 4,14–22a 
Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.

To początek działalności Jezusa, który namaszczony Duchem Świętym wraca do Galilei. Gdy w synagodze w Nazarecie czyta fragment z księgi Izajasza, oczy wszystkich są w Nim utkwione. Z jaką uwagą słuchasz Słowa Bożego, które jest czytane podczas Mszy świętej? Pomyśl, co cię najczęściej rozprasza? 

Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, który niesie ludziom słowa pełne nadziei i mocy. Msza święta jest czasem Jego obecności i łaski, o której dziś mówi. To słowa Jezusa dają przejrzenie i wyzwolenie tym, którzy Go słuchają. Czy masz doświadczenie usłyszenia słów, które poruszyły cię głęboko? Przypomnij je sobie. Co one przyniosły?

Słuchając kolejny raz fragmentu Ewangelii daj się pociągnąć słowom Jezusa. Odczytaj je bardzo osobiście i odnieś do swojej konkretnej sytuacji. Poprzez sakrament bierzmowania jesteś także namaszczony Duchem Świętym. Poproś, aby twoje uczestnictwo we Mszy świętej i słuchanie Ewangelii  przynosiło owoce w życiu, które wymienia Jezus.

Na koniec podziękuj za to, że masz możliwość słuchania Jezusa podczas każdej Mszy świętej. Pomyśl o tych, którzy z różnych przyczyn są tej łaski pozbawieni.