24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Tuesday, 30 lipca 2019

Okres zwykły, Mt 13,36–43 
bł. Brauliusz Maria Corres i Fryderyk Rubio

Spróbuj wyobrazić sobie pole pełne dorodnego zboża. Jeśli się dobrze przypatrzysz, dostrzeżesz też między łanami zboża rosnące chwasty. Gdy przychodzi czas żniw, rolnicy najpierw zbierają wszystkie chwasty, wiążą je w snopy i wrzucają w ogień. Potem zbierają pszenicę i zawożą ją do spichlerza. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 13,36–43 
Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”.

Kiedy Jezus nauczał tłumy, chciał, by zrozumiało Go jak najwięcej osób. Jednak tym razem przesłanie Jezusowego opowiadania okazuje się zbyt trudne dla słuchaczy. Kiedy wieczorem ludzie się rozchodzą, Apostołowie proszą Jezusa o dokładne wyjaśnienie. 

Apostołowie nie mogli zrozumieć, że Bóg pozwala dojrzewać zarówno pszenicy, jak i chwastom. Nie mogli pojąć, jak to możliwe, że we wspólnocie ludzi wierzących oprócz tych, których określamy jako „dobrych”, mogą  żyć ludzie niedoskonali lub „źli”. Czy sam czasami nie czujesz w tym dysonansu?

Nadejście Królestwa Bożego ma dwa etapy. Pierwszy dokonuje się tu, na ziemi, w Kościele, który tworzą ludzie grzeszni, słabi i niedoskonali. Dzięki łasce mogą uczyć się miłować. Drugi etap to moment Sądu Ostatecznego i życia wiecznego w niebie. Do tego czasu Kościół nie będzie wolny od zła i nieprawości. Bóg daje każdemu, nawet temu, którego określamy jako największego i najgorszego grzesznika, czas na nawrócenie i poprawę. Dopiero potem, w dniu żniw, chwast idzie na spalenie, a pszenica trafia do niebiańskiego spichlerza.

Często odwracamy się od Kościoła, gdy dostrzegamy w nim zło. Zło należy potępiać, ale nie człowieka. Niech ta myśl towarzyszy ci podczas dzisiejszego dnia.