24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Thursday, 25 lipca 2019

Okres zwykły, Mt 20,20–28 
Święto św. Jakuba Apostoła

Na początku tej modlitwy poproś Ducha Świętego o to, byś czuł Jego obecność. Niech wypełnia serce i umysł, aby ta modlitwa mogła stać się w twoim życiu owocna. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza
Mt 20,20–28 
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

Pragnienie władzy to jedno z popularniejszych ludzkich pragnień. Ludzie, którzy dążą do jej sprawowania, stają często przed dylematami moralnymi. Są narażeni na pokusy, słowa krytyki, czeka ich także większa odpowiedzialność. Przyjrzyj się swojemu pragnieniu władzy: w rodzinie, w pracy, w swoim środowisku, mieście, gminie, kraju. Gdzie i jak chciałbyś rządzić? 

Władza pozwala być tzw. kimś więcej. Jednocześnie wiąże się z odpowiedzialnością za tych, którzy są podlegli. Jezus odpowiada Janowi i Jakubowi, że nie wiedzą, o co proszą. Być blisko Jezusa w Jego królestwie to nie tylko przywilej, ale także zobowiązanie. Zastanów się, jakie cechy posiada dobry rządzący, dbający o ludzi.

Jezus uczy, co znaczy być wielkim. Nie chodzi o to, by mieć wielu służących, ale by samemu służyć. Pokazał to niejednokrotnie swoją postawą, choćby myjąc uczniom nogi przed swoją męką. Gdzie w swojej codzienności masz okazję służyć innym? Poszukaj miejsc na drobne gesty życzliwości, sympatii i bycia dla innych.

Na koniec podziękuj Jezusowi za pokazywanie Bożych standardów. Poproś o łaskę prawdziwej wielkości, która polega na byciu dla innych.