Stary Testament opiera się na prawie i prorokach. Jezus przychodzi, aby stać się żywym obrazem prawa. Czym zatem jest to prawo – jedynie zapisaną literą? Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5,17–19
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”. 

Jezus mówi do swoich uczniów. Mówi do tych, którzy Go słuchają i w Niego wierzą. Wiele razy tłumaczy swoje przypowieści tylko uczniom, którzy za Nim poszli. Większe zrozumienie i mądrość przychodzą w miarę poznawania Jezusa. On do mnie mówi; chce, bym był Jego uczniem. Jak wygląda moja modlitwa? Czy staram się słuchać Jezusa? 

Słyszymy, że Jezus przychodzi wypełnić prawo i zapowiedzi proroków. Nasz Pan nie tylko chce realizować słowa Starego Testamentu, On chce je wypełnić w całości. W innym miejscu napisane jest, że przykazania i prorocy zawierają się w podwójnym przykazaniu miłości: Boga i ludzi. Jezus najpierw mówi do tych, którzy Go poznali. Ci zaś – podobnie jak my – są zaproszeni do miłości Boga i codziennego okazywania miłości bliźniemu.

Jezus uczy, że kto wypełnia to prawo i pomaga innym je wypełniać, będzie wielki w królestwie niebieskim – będzie prawdziwym uczniem Jezusa. Kto wypełnia prawo,w zgodzie z własnym sumieniem, poznaje Jezusa i ukocha Go, okazując to czynem. Zastanów się, jak to wygląda u ciebie.

Święty Ignacy uczy nas, aby poznawać Jezusa, kochać Go i iść w Jego ślady. Dziś możesz sam spotkać się z Jezusem w chwili modlitwy i porozmawiać z Nim o tym.