Bóg jest teraz przy tobie. Nic, co się w tobie teraz dzieje, co czujesz, nie może Mu przeszkodzić w tym, aby przyjść do ciebie. Uświadom sobie Jego obecność i pozwól, by w tej modlitwie On cię przytulił i poruszył twoje serce.


Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 13, 21-33. 36-38
W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej! » Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz»

Dzisiejsza historia zawiera w sobie duży ładunek emocjonalny. Najpierw Jezus ujawnia zdrajcę, a zaraz potem tego, który się Go zaprze. Tak naprawdę czyn jednego i drugiego są do siebie bardzo podobne. Jezus znajduje się pomiędzy ludźmi zdolnymi do najgorszego. Co mógł odczuwać?

Ewangelia mówi tylko, że Jezus się bardzo wzruszył. Być może to wzruszenie pochodziło z bólu. Takie głębokie wzruszenie występuje jeszcze w przypowieści o synu marnotrawnym oraz o miłosiernym Samarytaninie. W trudnej sytuacji Jezus nie traci wrażliwości serca – ta sytuacja uwalnia Jego wzruszenie, ale nie zatwardza Jego serca. Kiedy twoje serce najczęściej staje się twarde?

W tym wszystkim, co Go spotyka, Jezus zdecydowanie troszczy się o chwałę Ojca. Jego serce jest skupione na tym, co otrzymał od Ojca, a nie obraca się wokół rany, jaka została Mu zadana. Wsłuchując się jeszcze raz w tekst Ewangelii, uświadom sobie, jak reagujesz, kiedy zostajesz zraniony, odrzucony, skrzywdzony

Poproś Pana, by uwrażliwił twoje serce i chronił je przed zamykaniem się, nawet w obliczu krzywd, jakie czasem cię spotykają. Proś szczególnie o łaskę przebaczania.