Uświadom sobie, że w tym momencie spotykasz się z Jezusem. Masz chwilę przeznaczoną specjalnie dla Niego. Uśmiechnij się do Niego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 1,47–51 
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego”.

Warto spojrzeć przede wszystkim na to, że Natanael przychodzi do Jezusa, bo ktoś mu o Nim powiedział. Czyli można tutaj zobaczyć zachętę z jednej strony do osobistego świadczenia o Jezusie, z drugiej natomiast do wsłuchiwania się w świadectwo innych. W którym miejscu, teraz, w tym czasie, widzisz siebie? 

Przyjrzyj się, jak Natanael reaguje na słowa Jezusa po swoim przyjściu do Niego. Jest zdziwiony, że Jezus wie, kim jest i jaki jest. Samo usłyszenie o Jezusie nie wystarczy. Potrzeba jakiegoś znaku, który będzie potwierdzeniem wielkości, boskości Jezusa. Spróbuj przywołać w pamięci jakieś wydarzenia ze swojego życia, które będą takim potwierdzeniem wielkości Jezusa. Co to jest? Jakie to wydarzenie?

„Zobaczysz jeszcze więcej...”. Te słowa mówi Jezus do Natanaela, ale one są skierowane do wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Jednak by dostrzegać więcej, potrzeba czasu, a przede wszystkim łaski, która jest działaniem Boga w tobie. Jak Bóg działa ostatnio w twoim życiu? Po czym poznajesz Jego obecność?

Proś Jezusa, by udzielił ci Ducha Świętego, pomagał w dostrzeganiu każdej obecności Boga w twoim życiu, czy to tej spektakularnej, czy takiej zwykłej, którą łatwo przeoczyć. 

Chwała Ojcu…