W dzisiejszym tekście Ewangelii Jezus mówi swoim uczniom o modlitwie. O jej sposobie, ale również o właściwej postawie w czasie modlitwy. Poświęć teraz chwilę swojego czasu na wysłuchanie tego, co chce ci powiedzieć Jezus.  

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 6,7-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Jezus w rozmowie ze swymi uczniami wskazuje właściwy sposób modlitwy, który znacząco różni się od powszechnie spotykanego i znanego. Odwołując się do pogan i ich gadatliwej postawy, zwraca uwagę na pragnienia oraz intencje wypowiadanych słów. Przez chwilę zastanów się, w jaki sposób ty modlisz się do Boga. Używasz wielu słów czy może prosisz o konkrety? 

Jednoznaczne stanowisko Jezusa wobec postawy na modlitwie zachęca do głębszego przyjrzenia się swoim zwyczajom. W chwili ciszy przyjrzyj się swojej modlitwie i pragnieniom. Co tobą wówczas kieruje? Co jest dla ciebie najważniejsze? 

Jezus zwraca uwagę uczniów na to, że dobry Ojciec wie, czego im potrzeba znacznie wcześniej, niż gdy wypowiadają pierwsze słowa modlitwy. W ten sposób kładzie akcent na osobę Boga, a nie tylko ludzkie cele. W konsekwencji wskazuje na właściwe Bogu miejsce. Przyjrzyj się dokładnie, w co i w kogo wierzysz? Jaki jest twój obraz Boga? Czy faktycznie stawiasz Go dziś na pierwszym miejscu?

Na zakończenie podziękuj Jezusowi za jego wskazówki i naukę. Staraj się zwrócić swoje serce w stronę tego, co cię najbardziej poruszyło i co zostanie w twojej pamięci na dłużej.

Chwała Ojcu…