27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Wednesday, 24 października 2018

Okres zwykły, Łk 12,39-48
bł. Kontard Ferrini

Słuchając dzisiejszego fragmentu, zwróć szczególną uwagę na pytanie Piotra - gdy Jezus zaczyna mówić o wymaganiach, Piotr pyta: “Panie do nas mówisz?”

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,39-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

“Panie do nas mówisz?” - Tak, przyjmij, że Jezus mówi do ciebie. Czy akceptujesz to, że wiara może postawić przed tobą wymagania? Czy zechcesz podjąć refleksję, aby zrozumieć to, czego konkretnie, dzisiaj, od ciebie, wymaga wiara?

Pomyśl też z wdzięcznością o wszystkim, co jest ci dane. Jaką wartość otrzymujesz i do czego, to, co otrzymujesz, może cię zobowiązywać w kontekście wiary w Ewangelię. Zastanów się do czego, to kim jesteś, może się przydać w kontekście wiary w Ewangelię? Wtedy bardziej zgodzisz się z tym, że Jezus mówi do ciebie.

Posłuchaj jeszcze raz i spróbuj odnieść te wymagania do swego obecnego życia, do relacji z ludźmi i twojej osobistej egzystencji.

Na zakończenie porozmawiaj przez chwilę z Jezusem. Podziękuj Mu za całe dobro, które jest twoim udziałem. Podziękuj za wszystkie, może nawet trudne doświadczenia, które cię w życiu czegoś nauczyły. Poproś Jezusa, abyś zawsze potrafił zastosować Jego słowa do swojego życia.