01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Friday, 08 września 2023

Okres zwykły, Mt 1,1–16.18–23 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Uświadom sobie, jak czujesz się w tej chwili, co zajmuje teraz twoje myśli. Wyobraź sobie stojącego obok ciebie Jezusa. Co chcesz Mu powiedzieć? Czym chcesz się z Nim podzielić? Możesz powierzyć Mu czas tej modlitwy. 

Mt 1,1–16.18–23 
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami.

Jezus dzieli się z nami historią swojej rodziny, opowiada nam dziś o tych, którzy wpisali się w Jego rodowód. Zaczyna od Abrahama – ojca wszystkich wierzących. Pomyśl teraz o tych, którzy byli szczególnie bliscy na twojej drodze poszukiwania Boga. Za kogo z tych osób chciałbyś się dziś szczególnie pomodlić?

Wszystkie wymienione w Ewangelii osoby oczekiwały przyjścia Jezusa, oczekiwały, aż wypełni się obietnica, którą Bóg dał swojemu narodowi. Jezus objawił się w ludzie, który za Nim tęsknił. Spróbuj uświadomić sobie, jakie są twoje pragnienia i tęsknoty w relacji z Jezusem.

Przyjście Jezusa jest świadectwem wypełnienia się Bożej obietnicy. On dotrzymuje danego słowa i nie zawodzi. Objawia się jako Bóg, który jest obecny i który zbawia, na którym można polegać. Pomyśl, jakie obietnice Bóg złożył w twoim sercu? Które z tych obietnic już się wypełniły?

W chwili ciszy możesz porozmawiać z Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło twoje serce w czasie tej modlitwy. 


Chwała Ojcu…