03
02.2023
Św. Błażej Mk 6,14-29
0,00 / 0,00

Saturday, 07 stycznia 2023

Okres Narodzenia Pańskiego, Mt 4,12–17.23–25
Św. Rajmund z Penafort

Wyobraź sobie Jezusa, jak wędruje przez historyczne krainy Izraela. Obserwuj, jak przechodzi z wioski do wioski. Spotyka się z coraz to innymi grupami mieszkańców, naucza ich i uzdrawia.

Mt 4,12–17.23–25
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Przed wiekami Bóg pozwolił zdobyć Ziemię Świętą pokoleniom Izraela, a w czasach Jezusa odnawiał jej oblicze przez głoszenie dobrej nowiny. Rozejrzyj się dookoła siebie, historia zbawienia trwa. Zobacz miejsce na ziemi i czas, w którym żyjesz. Pomyśl o ludziach: tych bliskich i tych dalszych, którzy tworzą twoją przestrzeń społeczną. To jest twoja konkretna rzeczywistość, do której przychodzi Jezus.

Bóg ze swoją zbawczą misją przychodzi jednocześnie do konkretnego człowieka i całych społeczności. Leczy cierpiących, a jednocześnie buduje wspólnotę miłości. W każdym miejscu i w każdym czasie wchodzi w sam środek ludzkich słabości, by je uzdrowić. By zwykłych ludzi przemienić w apostołów dobrej nowiny, budować Kościół głoszący Jezusa po całym świecie. Jak widzisz swoją rolę w tej zbawczej misji Jezusa?

Jezus jest niestrudzony w wędrówce przez pokolenia, miasta i wioski, narody i kultury. Nie ma miejsca na ziemi, do którego nie byłby w stanie dotrzeć, choć dziś robi to z pomocą swoich uczniów i towarzyszy. Twoja rodzina, miejscowość, warunki życia, twoje tu i teraz to Ziemia Obiecana, którą daje ci Pan, aby stawała się królestwem Bożym. Jak możesz przemieniać ją z Jezusem? 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o towarzyszeniu Mu wszędzie tam, gdzie toczy się twoje życie.

Chwała Ojcu…