20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Wednesday, 08 września 2021

Okres zwykły, Mt 1,1-16.18-23 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Urodziny to okazja, by przyjrzeć się swojej historii. Wyobraź sobie rodzinny album ze zdjęciami albo kronikę dokumentującą dzieje twoich przodków i twoją osobistą historię. 

Mt 1,1-16.18-23 
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami.

W długiej liście imion z rodowodu Jezusa mieści się opis ludzkiej rzeczywistości. Wielkość przeplata się w niej ze słabością. To także twoja rzeczywistość. Jak patrzysz na swoją historię? 
Żadna historia nie jest Bogu obojętna. On jest miłością, a miłość widzi więcej i głębiej. Wyobraź sobie, że Pan przegląda wraz z tobą twój album rodzinny. Co widzi w twojej historii? Jak patrzy na twoją rzeczywistość?

Miłość nie ogranicza się do serdecznego spojrzenia, ale z zaangażowaniem włącza się w rzeczywistość. Przez wcielenie Pan bierze na siebie wszystkie konsekwencje ludzkiej historii: jej wielkie karty i jej słabości. Posłuchaj jeszcze raz rodowodu Jezusa jako opowieści o tobie. Również twoja historia jest częścią historii Boga. 

Na koniec spójrz ponownie oczami wyobraźni na swój rodzinny album. Razem z tobą patrzy na niego Bóg i sam odnajduje się w twoim życiu. Poproś Go, abyś i ty mógł Go tam coraz pełniej odnajdywać.