Na co dzień towarzyszy nam pośpiech i presja. Maryja też się śpieszyła. Śpieszyła na spotkanie, żeby pomagać i obdarzać miłością. Wsłuchaj się w dzisiejszy fragment Ewangelii, aby w codziennej gonitwie znaleźć sens, wyciszenie i pasję. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 1,39–56 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

Maryja stała się świadkiem Boga na ziemi. Kiedy człowiek jest w komunii z Najwyższym, nie może usiedzieć na miejscu, Słowo Boże rozsadza go od środka i chce być przekazywane, a nawet musi być przekazywane. Czy czuję się zaproszony do opowiedzenia mojego doświadczenia komuś znajomemu? 

Jakże piękne jest macierzyństwo Matki Najświętszej i Jej zjednoczenie z Bogiem. Elżbieta nie ukrywa zachwytu, dzieciątko porusza się w jej łonie i napełnia ją Duch Święty. To spotkanie jest bardzo dynamiczne. Radość i okrzyk szczęśliwych kobiet. Pamiętasz jakieś wydarzenie, kiedy poruszyło cię doświadczenie spotkania z Bogiem, napełnienia Duchem Świętym?

Maryja jest pierwszą nauczycielką modlitwy uwielbienia, raduje się w Bogu, wychwala Jego miłosierdzie w historii narodu Izraela. Zna swoją tożsamość i wartość w oczach Boga. Czy dziękujesz Bogu Ojcu za historię swojej rodziny? Czy znasz swoich bliskich i wielbisz w nich Boga, także wtedy gdy są w twojej rodzinie grzesznicy? Czy znasz przodków Jezusa, którzy także nie byli idealni? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On zbawia właśnie grzeszników.

Poproś Ducha Świętego o pragnienie głoszenia Słowa, służby i wypełniania woli Bożej z taką pasją i zaangażowaniem, z jakim czyniła to Maryja.