Pokój i zgoda to słowa bardzo pojemne i wieloznaczne. Często ich nadużywamy. Modlimy się o jedność i zgodę na świecie, w kraju, w rodzinach i wspólnotach. Pragniemy pokoju wewnętrznego, chociaż niekiedy wymaga trudnych kompromisów. Zastanów się, jakiej jedności pragnie dla nas Jezus.   

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 17, 20-26
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». 

Pokój, jedność, zgoda zawsze są wynikiem wielu czynników. Łatwo je wykorzystać jako wzniosłe hasła, które maskują niecne zamierzenia, dlatego nie powinny być celem samym w sobie.  Kiedy Jezus mówi uczniom o jedności, pragnie przedstawić im inną perspektywę niż ta, do jakiej przywykli. Mówi o poznaniu Syna Bożego, Jego relacji do Ojca, pokładaniu ufności w Bogu oraz o życiu Jego Słowem.

Doczesne przedsięwzięcia promujące jedność przy pomocy zapisów prawnych szybko się wyczerpują. Początkowy entuzjazm zastępuje rozgoryczenie Naprzeciw temu wychodzi sam Bóg, wnosząc nową jakość, która nie zawiedzie i nie upadnie z upływem czasu.

Nie jesteś w stanie przezwyciężyć własnego indywidualizmu inaczej, jak tylko przyjmując zewnętrzne kryterium Miłości. Zewnętrzne, czyli takie, które nie płynie od ciebie. Uczucia i intuicje często też mogą zwodzić. Dlatego Jezus modli się  do Ojca, byśmy mieli dość zaufania i nadprzyrodzonego zmysłu, aby podążać za Jego nauczaniem. Tylko w ten sposób będziemy w stanie rzeczywiście się spotkać, odnaleźć sens życia i prawdziwą jedność.

Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co zmienia w twoim życiu ta modlitwa. Poproś Go, by obdarzał cię swoim pokojem.