01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Friday, 05 maja 2017

Okres wielkanocny, J 6, 52-59
św. Stanisław Kazimierczyk, prezbiter

             

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o swoim ciele jako Chlebie życia. Na początku tej modlitwy poproś Boga o łaskę wiary w Jezusa, który, w Chlebie Eucharystii dzieli się z tobą swoim życiem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 6, 52–59
Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Jezus mówi: „Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją krew, ma życie wieczne”. Słuchający Judejczycy sprzeczają się między sobą. Swoje zgorszenie wyrażają poprzez pytanie: jak można spożywać ciało i pić krew kogoś, kto stoi przed nimi? Teraz pobądź wśród Judejczyków. Zwróć uwagę na emocje z jakimi toczą te dywagacje.

Uwaga Judejczyków koncentruje się na pytaniu „Jak?”. Jezus podkreśla, że nie to jest teraz najważniejsze. Zaznacza że człowiek odłączony od Boga „choruje na śmiertelność” i że przed nimi stoi lekarstwo – Chleb życia. Teraz powierz Jezusowi z ufnością te pytania, które są dla ciebie istotne, lecz na który nie znajdujesz odpowiedzi.

Jezus jednoznacznie daje do zrozumienia, że da spożywać swoje ciało i krew nie w jakiś duchowy sposób, lecz tak samo, jak Izraelici jedli chleb na pustyni. Jednak chleb, który daje Jezus jest chlebem życiodajnym. Eucharystyczne Ciało i Krew Chrystusa są pokarmem wszczepiającym ciebie w życie nieśmiertelnego Boga. Odwieczne Słowo stało się Ciałem, aby być z tobą w komunii i aby dać ci w ten sposób życie wieczne. Zatrzymaj się nad tajemnicą miłości Chrystusa do ciebie.

Na koniec modlitwy módl się w ciszy serca słowami psalmu: „Panie, podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył; nie zawiedź mojej nadziei! Wzmocnij mnie, abym doznał ratunku i cieszył się zawsze z Twych ustaw”.