01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Sunday, 03 września 2023

Okres zwykły, Mt 16,21–27
XXII niedziela zw.

Podążanie za Chrystusem to droga pełna tajemnic. Taką tajemnicą jest między innymi cierpienie. Po ludzku zawsze nie do przyjęcia i zrozumienia.

Mt 16,21–27 
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Jak wiemy z wcześniejszych ewangelicznych wydarzeń, Piotr został wybrany przez Jezusa na Jego następcę. Teraz dowiaduje się, że jego Mistrza czeka śmierć, ale później zmartwychwstanie. Piotr nie rozumie tych słów. Reaguje bardzo po ludzku. Nie dopuszcza do siebie myśli, że jego Pan zostanie zabity. Czy i ty próbujesz czasami „myśleć i działać” za Boga? 

Jezus tłumaczy uczniom, co oznacza podążanie za Nim. Mówi o wyrzeczeniach, trudach, krzyżu. Przyjęcie takiego doświadczenia wydaje się po ludzku niemożliwe. Jednak każda chwila cierpienia, jaką przeżywasz, może przybliżyć cię do Jezusa. Czy jest w tobie otwartość na przyjęcie tej trudnej prawdy?

Cierpiący Jezus to Bóg, który jest najbliżej człowieka. Jezus pokazuje sens cierpienia i uczy przeżywać je w zjednoczeniu z Nim. O takiej drodze i takim naśladowaniu czytamy na kartach Ewangelii.

Jezus chce ci pomagać w przyjmowaniu twojego losu. On zwyciężył na krzyżu, a teraz jest w twoim zmaganiu i cierpieniu, podziękuj Mu za to, że wspomaga cię w każdym trudzie twojego życia. 


Chwała Ojcu…