08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Monday, 28 listopada 2022

Adwent, Mt 8,5-11
Św. Jakub z Marchii

Na początku tej modlitwy powróć pod dach swojego wewnętrznego domu. Tam spotkasz Boga, który nieustannie działa.

Mt 8,5-11
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

Setnik jest rzymskim żołnierzem, czyli poganinem. Nie jest z narodu żydowskiego, a to oznacza, że jest na marginesie społeczeństwa. Jest tolerowany ze strachu i jednocześnie pogardzany. Co w tobie lub w twoim życiu jest „na marginesie”? Może jest coś, czym ty sam pogardzasz. Czego chciałbyś się pozbyć raz na zawsze?

Jezus mówi: „Przyjdę i uzdrowię”. Jest wiele scen w Ewangelii, które pokazują, że Jezus nie odrzuca tego, co jest wykluczone i marginalizowane. Przeciwnie, On się właśnie tym interesuje, włącza we wspólnotę, przywraca do pełni życia. I dzisiaj także ocala pogardzanego. Jezus bardziej kocha ludzkie życie, niż my sami potrafimy je kochać. Pozwól, by przyszedł tam, gdzie obawiasz się zaglądać. Niech tchnie tam życie.

Jezus mówi: „U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. Często przeszkodą w doświadczeniu Boga jest obawa przed zależnością. Chcemy być tak bardzo samowystarczalni, że stajemy się samotni. Właśnie to chciał powiedzieć Jezus, gdy wspomniał o Izraelu, który ciągle próbował radzić sobie bez Boga. Bliskość i dystans to odwieczny dylemat. Czasami to co w nas silne, oddala od innych, a zgoda na słabość może przybliżać. Właśnie słabość była siłą setnika. A co jest twoją siłą?

Na koniec możesz prosić Jezusa, aby pomagał ci przyjąć to, co w tobie słabe. Proś z wiarą. On ma moc wypełnić to miejsce życiem.

Chwała Ojcu…