Litania o Miłosierdziu Bożym

Każdy z nas ma swoje ulubione modlitwy i sposoby modlenia się. Litanie należą do jednych z popularniejszych przejawów naszej religijności. Odmawiane, a często też śpiewane, przez ujednolicaną treść dla całego Kościoła, dają poczucie wspólnoty. 

 

Tekst litanii


K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
W: Amen 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
 
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, 
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, 
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, 
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, 
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, 
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, 
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, 
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, 
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, 
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, 
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, 
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, 
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, 
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, 
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, 
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, 
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, 
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, 
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, 
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, 
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, 
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, 
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, 
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, 
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, 
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, 
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, 
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, 
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, 
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, 
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, 
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, 
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.  
 
Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami. 
 
K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. 
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).  


Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie twoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest miłosierdziem samym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą 
i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen. 

 

Modlitwa św. siostry Faustyny 

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, Panie; niech to niezgłębione miłosierdzie Twoje, ogarnie i przemieni duszę moją. Dopomóż mi Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźnim, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje znużenie i zmęczenie. Odpocznienie moje niech będzie w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Abym nigdy nie odmówiła serca nikomu i szczerze obcowała nawet z tymi, którzy nadużywać będą dobroci mojej. Jezu, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.  
Maryjo, Matko moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to wszystko, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, Matko. 

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
W: Amen 

Lektorzy

Anna Ostrowska

o. Marek Janowski SJ

Nagranie, montaż

o. Paweł Kosiński SJ

Muzyka

Mateusz Banasiuk - Jezu ufam Tobie (Songs with the Spirit)